صاحب امتیاز ومدیرمسئول:زینب صالح نژاد

موبایل:            ۰۹۱۷۵۰۵۲۸۹۱

ایمیل:                           mohammady.z.s19@gmail.com

اینستاگرام:       bolur_gachsaran

بلور گچساران | خبری | سیاسی | اجتماعی| مذهبی