روز: نوامبر 25, 2020
اخطار وقوع سیل در رودخانه های سد کوثر

 آب منطقه ای استان به علت رهاسازی آب سد کوثر و احتمال وقوع سیلاب در محدوده رودخانه ها و مسیل ها به خصوص پایین دست سد کوثر به مردم اخطار داد.

بلور گچساران | خبری | سیاسی | اجتماعی| مذهبی